NAVIGATIE:
» Privacy Policy


Privacy Policy
PRIVACYVERKLARING ALGEMEEN Ervaar-Anders biedt onder meer begeleiding, coaching en zorg aan (veelal) jongeren die kampen met meervoudige stoornissen, beperkingen of gedragsproblematiek. Op de website www.ervaar-anders.nl vindt u meer informatie over wat we doen en hoe u contact kunt leggen met Ervaar-Anders, zoals middels ons reactieformulier. Hiermee kunnen (potentiële) opdrachtgevers informatie of offertes opvragen of anderszins informatie vragen en toesturen. Ook op andere wijze kan informatie aan Ervaar-Anders worden toegezonden of overhandigd. OMGAAN MET GEGEVENS Ervaar-Anders vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Eventuele door u achter gelaten of op een later moment aan ons toegezonden of overhandigde persoonsgegevens worden door ons dan ook steeds zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij deze verwerking houden wij rekening met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder meer dat wij:
 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze verklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst (of in elk geval zo spoedig mogelijk na ontvangst van gegevens) om toestemming zullen vragen om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken / die met ons samenwerken;
 • het recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan u aan te bieden, door u te laten te corrigeren of te (laten) verwijderen. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ Ervaar-Anders verwerkt persoonsgegevens van personen die gebruik maken van onze diensten, omdat er een overeenkomst is met u of uw organisatie of de organisatie waar u werkzaamheden voor verricht, of omdat u anderszins gegevens zelf aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van het opvragen van informatie bij ons bedrijf. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken indien u gegevens aan ons verstrekt: Voor- en achternaam
  BSN-nummer
  Adresgegevens / contactgegevens
  Telefoonnummer
  E-mailadres
  Geboortedatum
  Voorkeuren voor specifieke diensten Overige meegezonden informatie Deze gegevens worden op basis van een gerechtvaardigd belang door ons verwerkt, bijvoorbeeld ter uitvoering van een overeenkomst of verzoek om informatie.
  Het kan tevens zo zijn dat in het kader van de werkzaamheden door Ervaar-Anders meer informatie dan hierboven is genoemd aan Ervaar-Anders wordt toegezonden of anderszins door Ervaar-Anders wordt verzameld en verwerkt. Bij de voor u uit te voeren werkzaamheden wordt een dossier aangelegd en wordt deze informatie opgeslagen en verwerkt. Indien er daadwerkelijk wordt overgegaan tot het leveren van diensten, zullen aan u de algemene voorwaarden worden toegezonden, waarin ook één en ander (voor zover op uw situatie van toepassing) met betrekking tot privacy zal zijn opgenomen, ter aanvulling op deze verklaring.
TOESTEMMING / BEZWAAR Uw toestemming voor genoemde persoonsgegevensverwerkingen kunt u te allen tijde weer intrekken. Zodra u deze toestemming intrekt, zullen wij deze persoonsgegevens in beginsel niet meer verwerken, tenzij bepaalde gegevens noodzakelijk zijn voor de dienstverlening of wanneer wij wettelijk gehouden zijn gegevens te bewaren. Als dat het geval is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en met u overleggen. De intrekking van uw toestemming doet echter niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking van deze persoonsgegevens voorafgaand aan deze intrekking. Tevens kunt u bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen. Wij zullen in de regel binnen 14 dagen op uw bezwaar reageren. U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. DUUR VERWERKING Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Heeft u uw gegevens bijvoorbeeld verstrekt om teruggebeld te worden voor een vraag, dan zullen we uw gegevens kort nadat met u contact is gelegd worden verwijderd, tenzij met u anders wordt overeengekomen, bijvoorbeeld omdat met u een vervolgafspraak wordt gemaakt of een traject wordt ingezet. Indien uw gegevens worden verwerkt omdat wij diensten zullen gaan leveren, dan geldt er mogelijk een wettelijke bewaartermijn. De bewaartermijn volgens de Jeugdzorg/Volwassenzorg bedraagt bijvoorbeeld 15 jaar. Niet-essentiële gegevens worden uiteraard direct verwijderd. Uw gegevens worden na deze termijn verwijderd. Uw gegevens worden (totdat deze worden verwijderd) opgeslagen op servers binnen de Europese Unie of Europese Economische Ruimte. Mocht dat in een voorkomend geval anders zijn, dan maken we in elk geval gebruik van servers die dezelfde (Europese) waarborgen bieden. GEGEVENS MINDERJARIGEN Onze diensten zijn mede gericht op minderjarigen. Wij vragen, nadat wij gegevens van personen jonger dan 18 jaar hebben ontvangen, aanvullende toestemming van ouders / voogd / wettelijk vertegenwoordiger. Indien wij die toestemming niet op korte termijn, uiterlijk binnen vijf werkdagen, hebben ontvangen nadat hierom door ons is verzocht, verwijderen wij deze persoonsgegevens. Wij raden ouders/vertegenwoordigers te allen tijde aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over jongeren / kinderen verzameld worden zonder toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ervaar-anders.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen. DELEN MET ANDEREN Ervaar-Anders verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend delen met andere partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst / leveren van onze diensten, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op vordering van een rechter of andere bevoegde instantie.
In sommige gevallen maken wij gebruik van derden (hulppersonen/bedrijven) om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Als deze derden in dit kader toegang tot uw persoonsgegevens krijgen, dan gebeurt dit alleen met partijen die zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG met uw persoonsgegevens omgaan. Wij geven in beginsel geen persoonsgegevens door aan derden buiten de Europese Unie / Europese Economische Ruimte, tenzij voldoende waarborgen omtrent uw privacy – in overeenstemming met de AVG – worden verleend. Ervaar-Anders blijft uiteraard jegens u verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij sluiten met onze partners hiertoe verwerkersovereenkomsten.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK / COOKIES Ervaar-Anders gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich veelal afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wij maken geen gebruik van cookies die u volgen voor advertentiedoeleinden! GEGEVENS INZIEN OF AANPASSEN U hebt het recht om bij ons een verzoek in te dienen, om te zien welke persoonsgegevens van u door ons worden verwerkt. Ook kunt u aangeven of u uw gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen uit ons systeem. Wanneer u meent dat de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen op een derde. Wij zullen dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken inwilligen of gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. U kunt dit verzoek aan ons sturen per e-mail info@ervaar-anders.nl of per post aan Ervaar-Anders: Mon Plaisir 89 A – 4879 AM ETTEN-LEUR. BEVEILIGING Ervaar-Anders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerkt hebben en dat wij geen/onvoldoende gehoor geven aan uw bezwaar of verzoek, zoals hiervoor bedoeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. WIJZIGEN VAN DE PRIVACYVERKLARING Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij raden daarom aan om deze tekst regelmatig te raadplegen om zeker te weten dat kennis heeft genomen van de laatste versie.

Naam:

E-mail:

Informatie:Copyright Ervaar-Anders 2023. Alle rechten voorbehouden
Mon Plaisir 89 A, 4879 AM Etten-Leur | +31(0)6 460 110 51
Bekijk hier onze Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | Rechten afbeeldingen | Contact opnemen